ID7.5Dл1.3-RF (ИЖЦ1-7.5/7-03Ф)

H1xV1xT1: 
26,5х20,5х1,7
H2xV2: 
24,0х15,0
V3: 
5,0....2,75
MUX: 
1:04
NSEG: 
23
U: 
3.0
I: 
1
Чертеж: