Графические индикаторы

ID-12064G1-RF(ИЖГ1-120х64Ф)

  • H1xV1xT1: 134,0х84,0х2,7
  • H2xV2: 118,0х68,0
  • H3xV3: 113,9х64,0
  • I: 8,0
  • MUX: 1:32
  • NSEG: 2х60-------2х32
  • U: 8,0